Visselblåsarlagen

 

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:89) gäller från och med 17 december 2021. Från och med 17 juli 2022 börjar bestämmelserna om inrättande av rapporteringskanaler att gälla.

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om allvarliga missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan till exempel gälla frekventa och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts.  

Rapporterande person
Med rapporterande person menas person som tillhör någon eller några av nedanstående personalkategorier:
•    Personer som är anställda vid Carspect
•    Personer som söker arbete vid Carspect
•    Personer som söker eller utför volontärarbete vid Carspect
•    Personer som söker eller fullgör praktik vid Carspect
•    Personer som utför arbete vid Carspect under företagets kontroll och ledning
•    Egenföretagare som söker eller utför uppdrag vid Carspect
•    Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i Carspects förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
•    Aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i Carspect
•    Personer som har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat information under tiden i Carspect

Som rapporterande person är du skyddad
Carspect får inte stoppa rapporteringen eller utsätta en uppgiftslämnare för någon typ av repressalier. Den som har utsatts för repressalier på grund av sin visselblåsning har enligt lagen rätt till skadestånd.

Undantag för skydd mot repressalier
För att omfattas av lagens skydd mot repressalier måste den som rapporterar missförhållanden ha skäl att tro att uppgifterna är sanna när rapporteringen sker. En anmälan får inte ske för att misskreditera någon, eller för egen vinning. Den som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brott.

Så här rapporterar du missförhållanden

Rapportering kan ske båda via interna och externa rapporteringskanaler.

Interna rapporteringskanaler

Carspect har följande interna rapporteringskanaler:
•    Mail skickas till mailadressen [email protected]
•    Telefonsamtal till Tina Areskoug, personalchef, telefonnummer 0768 789 245
•    Brev skickas till Tina Areskoug, Carspect AB, Ulvsundavägen 106c, 168 67 Bromma
•    Fysiskt möte på någon av Carspects besiktningsstationer eller huvudkontoret på Ulvsundavägen 106c i Bromma. Rapporterande person måste då först kontakta       Tina Areskoug via någon av kanalerna ovan för att boka tid för ett fysiskt möte. Fysiskt möte ska hållas inom skälig tid.

Rapporten får gärna innehålla en så tydlig beskrivning av som möjligt av missförhållandet, när och var missförhållandet har hänt och eventuella underlag, till exempel dokumentation av missförhållandet. 

Inom sju dagar ska du få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Du ska, i rimlig omfattning, få återkoppling vart ärendet befinner sig i processen hos företaget. Företaget kan vilja kontakta dig för att ställa följdfrågor.

Extern rapporteringskanal
Om du väljer att rapportera missförhållanden externt ska du rapportera till Arbetsmiljöverket, se nedan länk hur rapportering görs.

https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/