Hantering av personuppgifter

 

Registerförare
Carspect AB
Ulvsundavägen 106 C 
168 67 Bromma


Registerärenden sköts av
dataskydd@carspect.se


Registrets namn
Carspect AB:s kundregister


Registrets användningssyfte och grunden för behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter kan hanteras för följande ändamål:
•    kundvård och utveckling av kundrelation
•    uppfyllande av tjänsten
•    utskick av bokningsbekräftelse
•    påminnelse om kommande besiktningar via Kivra, mail och sms.
•    säkerställande av kundhändelser
•    utveckling av kundtjänst och näringsverksamhet
•    analysering och statistik


Vid besiktning av ett fordon hos Carspect hanteras de uppgifter som behövs för besiktning och rapportering till Transportstyrelsen. Hanteringen baseras på att Carspect har en rättslig förpliktelse.


När du gett Carspect samtycke för behandling av personuppgifter, exempelvis via nätbokningen, har dina uppgifter lagrats i Carspects kundregister och kan användas för upprätthållande av kundrelation. 
Carspect förbehåller sig rätten att skicka ut e-post och/eller SMS utskick, som omfattar bokningsbekräftelse eller påminnelser inför kontrollbesiktningen. 


Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande information:
•    Kundens namn
•    Adress, postnummer och postadress
•    E-postadress
•    Telefonnummer
•    Möjliga lov och samtycken
•    Kunduppgifternas ändringshistorik
•    Kundnummer
•    Kund-id
•    Fordons registreringsnummer
•    Eventuella andra uppgifter som samlats med kundens samtycke
•    Information som berör kundrelationen, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, kundfeedback och kontakter, information om tävlingar- och tävlingssvar samt avbokningsuppgifter


Lagringstid för personuppgifter
Carspect sparar personuppgifter i kundregistret tills kundrelationen mellan kunden och Carspect kan anses ha upphört. Tidpunkten för upphörandet bestäms utgående från kundens sista tjänstekontakt med Carspect. När ingen tjänstekontakt funnits inom fem år raderas personuppgifterna ur kundregistret.

Regelrätta datakällor
Personuppgifter som rör kunden beviljas av kunden själv i samband med kundrelationen via hemsidan, i kundbetjäningssituationer, per telefon, per e-post eller liknande sätt. Uppdateringar av namn-, adress- och dödsinformation kan också fås via myndigheter eller andra företag som erbjuder uppdateringstjänster.

Regelrätt utlämning av uppgifter
Registerföraren lämnar ej ut personuppgifter till samarbetsparter, utom om det är fråga om myndighetsutövning.

Överföring av data utanför EU eller ETA
Personuppgifterna hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och överförs ej utanför EU eller ETA. 

Principerna för registerskydd
Registret får endast användas av de Carspect AB:s anställda och andra bestämda personer, som behöver informationen för sina arbetsuppgifter. Personerna använder personliga användarnamn och lösenord. Informationen samlas i databaser, som är skyddade med brandväggar, lösenord och övriga tekniska lösningar. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och de hanteras av IT-tjänsteleverantör enligt dataskyddsprinciper (GDPR).

Kundens rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter
Kunden har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som finns i kundregistret. Kunden har rätt att förbjuda användning av sina personuppgifter för marknadsföring eller profilering, och rätt att kräva korrigering av felaktiga personuppgifter. Kunden har även rätt att be om borttagning av sina personuppgifter ur kundregistret. Alla personuppgifter kan nödvändigtvis inte raderas på grund av lagstadgade skyldigheter att bevara vissa uppgifter i samband med myndighetsutövning.
Begäran som rör kontroll, korrigering eller borttagning av personuppgifter besvaras så fort som möjligt, oftast inom två veckor från inlämning av begäran. Kunden skall ha rätt att kräva av den personuppgiftsansvarige att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas, om till exempel den registrerade bestrider dess riktighet, under tiden som personuppgiftsansvarige ges möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är riktiga. Kunden skall, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne. I den mån som kunden själv har lämnat sådana uppgifter till kundregistret som behandlas med kundens samtycke eller på uppdrag av denna, har den registrerade rätt att få dessa uppgifter i regel i ett maskinellt läsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registerförare. Då personuppgifter behandlas utgående från ett registrerat samtycke har kunden rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela Carspect om detta genom att kontakta registerföraren. Kunden har rätt att anföra besvär till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen), om kunden anser att man ej har följt dataskyddsregleringen i hanteringen av personuppgifter.

Carspect AB förbehåller sig rätten att uppdatera dataskyddsbeskrivningen i samband med att tjänsten utvecklas eller lagen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning ersätter den tidigare registerbeskrivningen.

Användning av cookies

Cookie är en liten textfil som lagras på din dator under tiden du utför din bokning. Detta hjälper oss underlätta bokningsprocessen för dig. Cookien innehåller inga personuppgifter, endast dina val.