Allmänna villkor

 

1. ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) tillämpas när Carspect AB (”Carspect”) tillhandahåller tjänster till konsumenter. Med ”Konsument” menas en fysisk person som beställer en tjänst för privat ändamål. Med ”Tjänst” åsyftas såväl lagstadgade kontroller som frivilliga tester. Med ”Lagstadgade kontroller” menas tjänster som är reglerade och utgör en myndighetsutövning såsom kontrollbesiktning och registreringsbesiktning. Med ”Frivilliga tester” åsyftas tjänster som inte utgör lagstadgade kontroller, såsom Konditionstest och Trafiksäkerhetskontroll. I förekommande fall benämns Carspect och Konsumenten gemensamt som ”Parterna” och ensamt som ”Part”.

2. TJÄNSTER
2.1 Allmän om Tjänster
Konsumentens beställning av Tjänst ska beställas på det sätt som Carspect anvisar och tillämpar. Om en påminnelse om besiktning har skickats till Konsumenten ska detta ses som en service som Carspect tillhandahåller. Carspect garanterar inte att alla Konsumenter får en påminnelse.

2.2 Avbokning
Om Konsumenten har bokat en tid för utförande av en Tjänst och inte har av- eller ombokat är Konsumenten förpliktigad att erlägga avgiften till Carspect för den icke av- eller ombokade tiden. Är Tjänsten förbetald behåller Carspect det inbetalda beloppet och om bokningen inte är förbetald faktureras Konsumenten hela beloppet.

2.3 Förutsättningar för Tjänstens genomförande
Konsumenten ska lämna Carspect tillgång till det fordon, den information och det underlag som är erforderligt för Tjänstens genomförande och i övrigt utföra överenskomna åtgärder.

2.4 Resultat av tjänst
En genomförd Tjänst innebär inte att fordonet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Skälet till detta är att kontrollen är okulär och genomförs utan att system eller komponenter demonteras. Enbart Konsumenten äger rätt att förlita sig på resultatet av Tjänsten och är uteslutande den person som kan rikta ersättningsanspråk mot Carspect i anledning därav. För undvikande av tvivel, vid en försäljning av fordonet äger tredje part inte rätt att framställa ersättningsanspråk mot Carspect med anledning av resultatet av Tjänsten.

2.5 Lagstadgade kontroller
Carspect garanterar gentemot Konsumenten att Lagstadgade kontroller, exempelvis kontrollbesiktning, genomförs i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och föreskrifter. Carspects föreskrivande myndighet är Transportstyrelsen. Carspect ska upprätta intyg, skriftligt besiktningsutlåtande, protokoll eller dylikt där resultatet av besiktningen (t.ex. godkänt, underkänt, körförbud eller krav på annan typ av besiktning) ska anges. Vidare ska information avseende ett eventuellt överklagande eller rätt till omprövning anges och därutöver ska annan information finnas med som Carspect anser vara av vikt. Konsumenten är medveten om att en godkänd besiktning inte innebär att fordonet i alla avseenden är i fullgott skick eller fri från defekter. Vid frågor eller synpunkter ska Konsumenten i första hand vända sig till den station som utfört besiktningen. I andra hand ska konsumenten vända sig till Carspects kundtjänst.

2.6 Registreringsbesiktning
Bokning av tid för Registreringsbesiktning av tidigare inte registrerat fordon kan bara ske när Konsumenten fått ett beslut om godkänd ursprungskontroll från Transportstyrelsen. Konsumenten måste ha tillgång till Transportstyrelsens ärendenummer och uppgift om fordonets totalvikt vid bokning av tid för Registreringsbesiktning. Konsumenten ska alltid uppvisa beslut om godkänd ursprungskontroll från Transportstyrelsen till Carspect innan Registreringsbesiktningen startar. För undvikande av tvivel, om Konsumenten inte kan uppvisa godkänd ursprungskontroll kan Carspect inte genomföra Registreringsbesiktningen. Personen som fordonet ska registreras på, måste vara densamma som har ansökt om och fått beslut om godkänd ursprungskontroll. Om ägarbyte sker innan Registreringsbesiktningen ägt rum har Transportstyrelsens beslut upphört att gälla och en ny ansökan om ursprungskontroll måste göras av den nya ägaren. Den som inställer fordonet till Registreringsbesiktning hos Carspect ska kunna legitimera sig med giltig legitimationshandling för att registreringsbesiktningen ska kunna utföras. Om ombud inställer fordonet till Registreringsbesiktning och undertecknar registreringsanmälan krävs en ifylld originalfullmakt samt en kopia på ägarens identitetshandlingar.

2.7 Ej lagstadgade kontroller
Resultatet av Frivilliga tester ska ses som vägledande information till Konsumenten och ger ett utlåtande av fordonets funktionella skick. Frivilliga tester utförs efter en fastställd kontrollplan på ett fackmannamässigt sätt. Kontroll görs utan att system eller komponenter demonteras. Varje fordon identifieras med registreringsnummer på respektive protokoll. Fordonet ska vara försett med svensk registreringsskylt och inte vara avställt eller ha körförbud.

3. CARSPECTS ÅTAGANDEN
3.1 Allmänt om åtaganden
Carspect ska utföra Tjänsterna på ett fackmannamässigt sätt med omsorg samt iakttagande av god yrkessed och i enlighet med de villkor som framgår av vägledande föreskrifter, standard eller andra regler, i enlighet med vid var tid gällande författningar och all annan lagstiftning. Carspect svarar för det arbete, material och den utrustning som erfordras för Tjänstens utförande och som inte Konsumenten ska svara för enligt Avtalet.

3.2 Ansvar för fordonet
Carspect ansvarar för att fordonet inte skadas medan Tjänsten pågår. Ansvar och risk övergår till Carspect när Konsumenten själv har kört och ställt fordonet på en av Carspect anvisad plats (utanför eller i besiktningshall) och nycklarna har överlämnats till Carspects personal. Carspect ska ej hållas ansvarigt om Carspect kan visa att en skada inte beror på försummelse från Carspects sida. För egendom som är kvarlämnad i fordonet och inte hör till den normala fordonsutrustningen ansvarar Carspect endast om Carspect uttryckligen har angett sig ha ansvar för sådan egendom. Carspects ansvar och risk upphör när fordonet har överlämnats/avhämtats och nycklarna har överlämnats till Konsumenten eller när fordonet på Konsumentens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.

4. KONSUMENTENS ÅTAGANDEN
Det formella ansvaret för fordonets miljö- och trafiksäkerhet ligger alltid hos Konsumenten. Det åligger Konsumenten att tillse att Carspect bereds möjlighet att effektivt genomföra Tjänsten genom att underrätta om förhållanden av betydelse för Tjänstens utförande i god tid och överlämna alla för Tjänstens genomförande nödvändiga handlingar och information samt i förekommande fall anvisa lämplig plats för Tjänstens utförande. Kunden kan alltid vända sig till Carspects kundtjänst för att få information om vilka handlingar eller dylikt som krävs för respektive Tjänst.

5. FEL I UTFÖRD TJÄNST
I den mån utförandet av Tjänsten enligt en fackmannamässig bedömning inte utförts på ett fackmannamässigt sätt med omsorg samt med iakttagande av god yrkessed och i enlighet med de villkor som framgår av vägledande föreskrifter, standard eller andra regler, i enlighet med vid var tid gällande författningar och all annan lagstiftning, utan att det beror på Konsumenten, är Tjänsten felaktig. Carspects ansvar är endast gentemot Konsumenten och är begränsat till fel som funnits vid Tjänstens utförande i en form som med normalt tillämpade kontrollmetoder borde ha påvisats i resultatet av Tjänsten men där protokollet inte ger någon upplysning om förhållandet. Vad gäller Frivilliga tester har Carspect inte något ansvar om felet ej innebär en väsentlig avvikelse från normaltillståndet för ett fordon av aktuell typ, modell, ålder och körsträcka eller om det beror på Konsumenten. Carspect ansvarar inte heller för fel under sådana förhållanden som beror på underlag och information som tillhandahållits av Konsumenten. Carspects bedömning vid utförande av Tjänsten gäller enbart fordonets skick vid den tidpunkt då Carspect genomför Tjänsten. Detta innebär att Carspect inte kan hållas ansvarig för fel eller brister som upptäcks eller uppkommer efter tidpunkten då Tjänsten genomförts.

6. REKLAMATION
För att en Konsument ska kunna åberopa felaktigt utförd Tjänst måste en reklamation ha lämnats till Carspect inom lagstadgade tidsfrister innebärande att reklamation ska framställas inom skälig tid efter det att Konsumenten uppmärksammat felet. En reklamation bör vara skriftlig. Reklamation avseende utförd Tjänst ska framställas till den av Carspects stationer som har utfört Tjänsten och i direkt i anslutning till detta ska Carspect ges tillfälle att undersöka fordonet. Om Carspect inte getts tillfälle att undersöka fordonet förlorar Konsumenten sin rätt att åberopa att Tjänsten är Felaktig och ersättning ska då ej utgå. Sådan undersökning ska ske hos närbelägen Carspects station eller verkstad med tillgång till motsvarande utrustning. Om undersökning sker enligt det senare alternativet ska undersökningen ske i närvaro av minst en besiktningstekniker/ingenjör från Carspect.

7. AVHJÄLPANDE OCH PRISAVDRAG
Felaktigheter i Carspects arbete åtgärdas kostnadsfritt inom rimlig tid efter accepterad reklamation. Om Konsumenten underlåter att låta Carspect åtgärda felaktigheter i Carspects arbete kan Konsumentens rätt till skadestånd eller annan påföljd bortfalla. Om Carspect inte avhjälper en felaktighet avseende utförd frivilligt test i enlighet med denna punkt 7, har Konsumenten vidare rätt till ett prisavdrag motsvarande felet, som maximalt får uppgå till priset för den utförda Tjänsten.

8. ANSVAR
Konsumenten är berättigad till ersättning i enlighet med Avtalet för uppkommen skada eller förlust med anledning av att Carspect inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet. Konsumentens rätt till ersättning är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust. Begränsningarna av Carspects skadeståndsskyldighet enligt Avtalet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lagstiftning. Carspect är vidare befriad från ansvar om felet är sådant som kan uppstå utan förvarning, såsom funktionen hos automatiska växellådor, elektriska system och komponenter. Carspect ska vidare vara befriad från ansvar för funktionsfel i fordonet som för att upptäckas kräver demontering av bildelar samt om funktionsfelet avser enkelt utbytbara slitagedelar, exempelvis däck. I den mån Tjänsten utgör myndighetsutövning ska Carspects ansvar aldrig vara större än vad som kan följa av tvingande lagstiftning. För dröjsmål med utförandet av Tjänsten utgår ersättning enbart om Carspect och Konsumenten gemensamt och uttryckligen överenskommit om detta eller om detta följer av tvingande lagstiftning.

9. BETALNING M.M.
Konsumenten ska betala, om inte Carspect och Konsumenten skriftligen avtalar om annat, avgifter enligt Carspects vid var tid gällande prislista. Konsumenten kan erlägga betalning på Carspect.se eller på den aktuella Carspect-stationen i samband med besiktningen. Det är Kundens ansvar att ta del av vilka betalningssätt som finns tillgängliga / är tillåtna för aktuell besiktningsstation. I avgiften/priset är mervärdesskatt och andra skatter inräknade. Om det finns andra avgifter och andra kostnader som kan tillkomma anges detta särskilt. 

10. UNDERLEVERANTÖR
Carspect äger om så erfordras rätt att anlita underleverantör för hela eller delar av Tjänsten och ansvarar därvid för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.

11. FÖRTIDA UPPHÖRANDE OCH HÄVNING AV AVTALET
Carspect har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Konsumenten på grund av betalningssvårigheter inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet och inte genast på begäran ställer betryggande säkerhet. Vid Avtalets upphörande eller vid hävning enligt ovan ska ekonomisk reglering ske mellan Parterna samt, i förekommande fall, ersättning utgå för skada som orsakats av anledningen till hävningen. Oavsett vad som framgår av Avtalet i övrigt, ansvarar Part inte för eventuell uteblivet eller försenat fullgörande av sina skyldigheter enligt detta Avtal, om och i den mån uteblivandet eller försenandet beror på omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och som Part inte rimligen kunde ha förutsett eller förhindrat. Befrielsegrund anses föreligga så länge någon omständighet visas utgöra hinder för tjänstens fullgörande. Befrielsegrund får inte åberopas med mindre än att Parterna kan visa att alla skäliga åtgärder vidtagits för att begränsa hindrets inverkan och alla tänkbara åtgärder för att begränsa uppkommen skada. 

12. PROTOKOLLET FRÅN EN LAGSTADGAD KONTROLL ÄR EN OFFENTLIG HANDLING
Vissa besiktningsprotokoll från en lagstadgad kontroll är en offentlig handling och Carspect har därmed skyldighet att lämna ut detta vid förfrågan. Information om fordonet, utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet, lämnas inte ut till annan än ägaren av fordonet eller ägarens ombud. För utomstående som önskar information om utfallet av en fordonsbesiktning är det endast offentliga handlingar såsom protokollet, och i vissa fall eventuella intyg, som kan lämnas ut.

13. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa allmänna villkor gäller från den 30 April 2021 och ersätter alla tidigare gällande allmänna villkor för Carspects tjänster till Konsumenter. Carspect äger rätt att ensamt och när som helst i tiden ändra och göra tillägg till Avtalet. En ny version träder i kraft omedelbart vid publicering på Carspects hemsida, Carspect.se, och gäller för Tjänster som utförs därefter.