Information om hur Carspect behandlar personuppgifter

Registerförare

Carspect AB
Ulvsundavägen 106 C 
168 67 Bromma

Registerärenden sköts av

dataskydd@carspect.se

Registrets namn

Carspect AB:s kundregister

Registrets användningssyfte och grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter kan hanteras för följande andamål:

 • skötsel och utveckling av kundrelation
 • uppfyllande av tjänsten
 • säkerställande av kundhändelser
 • utveckling av kundtjänst och näringsverksamhet
 • marknadsföring
 • analysering och statistik

Vid besiktning av ett fordon hos Carspect hanteras de uppgifter som behövs för besiktning och rapportering till Transportstyrelsen. Hanteringen baseras på att Carspect har en rättslig förpliktelse.

För att kunna skicka kallelser och erbjudanden för besiktning använder Carspect adressuppgifter som köps från Transportstyrelsen. Uppgifterna behövs för att kunna utföra registerförarens berättigade intresse, varvid registerföraren noga övervägt att hanteringen inte skadar personskyddet.

När du gett Carspect samtycke för behandling av personuppgifter t.ex. via nätbokningen har dina uppgifter lagrats i Carspects kundregister och kan användas för upprätthållande av kundrelation. 

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande information:

 • Kundens namn
 • Adress, postnummer och postadress
 • Födelsedag
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Möjliga lov och samtycken
 • Kunduppgifternas ändringshistorik
 • Kundnummer
 • Kund-id
 • Fordons registreringsnummer
 • Eventuella andra uppgifter som samlats med kundens samtycke
 • Information som berör kundrelationen, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, kundfeedback och kontakter, information om lotteri- och tävlingssvar samt avbokningsuppgifter

Lagringstid för personuppgifter

Carspect sparar personuppgifter i kundregistret tills kundrelationen mellan den registrerade och Carspect kan anses ha upphört. Tidpunkten för upphörandet bestäms utgående från den registrerades sista tjänstekontakt med Carspect. När ingen tjänstekontakt funnits inom fem år raderas personuppgifterna ur kundregistret.

Regelrätta datakällor

Personuppgifter som rör den registrerade fås av den registrerade själv i samband med kundrelationen via internet, i kundbetjäningssituationer, per telefon, per e-post eller annat liknande sätt. Uppdateringar av namn-, adress- och dödsinformation kan också fås via myndigheter eller andra företag som erbjuder uppdateringstjänster.

Regelrätt utlämning av uppgifter

Registerföraren utlämnar ej personuppgifter till samarbetsparter, utom om det är fråga om myndighetsutövning.

Överföring av data utanför EU eller ETA

Personuppgifterna hanteras i enlighet med EU:s datskyddsförordning och överförs ej utanför EU eller ETA. 

Principerna för registerskydd

Registret får endast användas av de Carspect Ab:s anställda och andra bestämda personer, som behöver informationen för sina arbetsuppgifter. Personerna använder personliga användarnamn och lösenord. Informationen samlas i databaser, som är skyddade med brandmur, lösenord och på andra tekniska sätt. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och de hanteras av IT-tjänsteleverantör enligt dataskyddsprinciper.

Den registrerades rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som finns i kundregistret. Den registrerade har rätt att förbjuda användning av sina personuppgifter för marknadsföring eller profilering, och rätt att kräva korrigering av felaktiga personuppgifter. Den registrerade har även rätt att be om radering av sina personuppgifter ur kundregistret. Alla personuppgifter kan nödvändigtvis inte raderas på grund av lagstadgade skyldigheter att bevara visa uppgifter i samband med myndighetsutövning.

Begäran som rör kontroll, korrigering eller radering av personuppgifter bör göras personligen genom att visa upp id-handling på en av registerförarens serviceställen. Begäran kan göras kostnadsfritt en gång om året. Begäran besvaras så fort som möjligt, oftast inom två veckor från inlämning av begäran.

Den registrerade skall ha rätt att kräva av den personuppgiftsansvarige att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas, om till exempel den registrerade bestrider dess riktighet, under tiden som personuppgiftsansvarige ges möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är riktiga.

Den registrerade skall, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne. 

I den mån som den registrerade själv har lämnat sådana uppgifter till kundregistret som behandlas med den registrerades samtycke eller på uppdrag av denna, har den registrerade rätt att få dessa uppgifter i regel i ett maskinellt läsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registerförare. 

Då personuppgifter behandlas utgående från ett registrerat samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela Carspect om detta genom att kontakta registerföraren.

Den registrerade har rätt att anföra besvär till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen), om den registrerade anser att man ej har följt dataskyddsregleringen i hanteringen av personuppgifter.


Carspect Ab förbehåller sig rätten att uppdatera dataskyddsbeskrivningen i samband med att tjänsten utvecklas eller lagen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning ersätter den tidigare registerbeskrivningen.

Användning av cookies

Vi använder kakor (“cookies”) och andra dylika tekniker, såsom lokala lager ("local storage") för funktionalitet och data-analys på webbsidan. Kakor är små textfiler som används mellan webbläsare och server.

Vi utnyttjar Google Analytics för analys av besökare på vår sajt. Uppgifter som vi skickar till Google är anonymiserade.